e-olearys.lt

Pirkimo - pardavimo taisyklės


1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (asmens, perkančio paslaugas internetinėje svetainėje) ir Pardavėjo ( UAB “APL Restaurants AKR”) (toliau – Šalys) teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant paslaugas pramogų centro „O’Learys“ (veikiančių adresu: Ozo g. 25 Vilnius internetiniame puslapyje e-olearys.lt. Pirkėjas, prieš įsigydamas paslaugas šioje internetinėje svetainėje, privalo susipažinti su Taisyklėmis.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles be išankstinio įspėjimo. Pirkėjui, naudojantis paslaugomis, taikomos paslaugų pirkimo metu galiojančios Taisyklės. Naujausios Taisyklės skelbiamos internetiniame tinklalapyje e-olearys.lt.

1.3. Laikoma, kad Pirkėjas susipažino su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, jeigu prieš įsigydamas paslaugas internetinėje svetainėje e-olearys.lt, jis paspaudžia „Sutinku“. Jei pirkėjas nepritaria Taisyklėms, jis privalo nesinaudoti Pardavėjo paslaugomis internetinėje svetainėje, priešingu atveju laikoma, jog pirkėjas susipažino ir sutiko su visomis Taisyklių sąlygomis..

1.4. Įsigyti boulingo paslaugas pramogų centre “O’Learys” internetiniame puslapyje e-olearys.lt turi teisę:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

 

2. Paslaugų pirkimo sąlygos, tvarka, šalių teisės.

2.1. Pirkimo - pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja už užmokestį suteikti Pirkėjui paslaugas pramogų centre “O’Learys“ (veikiančių adresu:Ozo g. 25 ), o Pirkėjas įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus ir Taisyklių sąlygas.

2.2. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs paslaugų užsakymą, apmoka už paslaugas internetinėje svetainėje e-olearys.lt, naudojantis el. bankininkyste (išankstiniu apmokėjimu).

2.3. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis internetine svetaine e-olearys.lt.

2.4. Pirkėjas gali susipažinti su internetinės svetainės e-olearys.lt. boulingo paslaugų kainomis. Kilus neaiškumams, Pirkėjas turi teisę kreiptis į boulingų centrų administraciją kontaktais: + 370 52 387777.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui naudotis internetinės svetainės e-olearys.lt teikiamomis paslaugomis.

2.6. Pirkėjas, užsisakydamas ar pirkdamas boulingo paslaugas internetinėje svetainėje e-olearys.lt, privalo nurodyti teisingus savo asmeninius duomenis Pardavėjui: vardą, pavardę, el.paštą bei telefono numerį. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neteisingų duomenų pateikimą ir dėl to atsiradusių pasekmių.

2.7. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo pateiktų asmeninių duomenų tretiesiems asmenims. Informacija apie Pirkėją naudojama dėl tinkamo ir kokybiško paslaugos suteikimo bei informuoti Pirkėją apie paslaugų pakeitimus.

2.8. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų ar atliktų veiksmų. Jei Pirkėjas užsisakė ir apmokėjo jam netinkamą paslaugą arba jei nepasinaudojo įsigytomis paslaugomis (ne dėl Pardavėjo kaltės), Pardavėjas neprivalo atlyginti Pirkėjui jo patirtos žalos.

2.9. Pardavėjas įsipareigoja skelbti internetinėje svetainėje e-olearys.lt boulingo žaidimo laisvus grafikus ir kainas. Pirkėjas supranta, kad vienu metu boulingo takeliai gali būti rezervuojami/perkami kelių Pirkėjų, todėl sistema gali neleisti rezervuoti norimo laiko, kol einamuoju momentu nėra atnaujinta programa.

2.10. Jei Pirkėjas dėl Pardavėjo kaltės negali naudotis įsigytomis boulingo paslaugomis tuo laiku, kada jam priklauso pagal turimą bilietą, Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip iki Pirkėjo rezervuoto laiko pabaigos kreiptis į administraciją jos darbo metu tiesiogiai arba telefonu + 370 52 387777. Jei Pardavėjo kaltės sukelti trukdžiai nėra pašalinami ir Pirkėjas negali naudotis boulingo paslaugomis jam priklausiančiu metu pagal turimą bilietą, tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja perkelti Pirkėjo rezervacijos laiką į kitą suderintą laiką be papildomo mokėjimo. Jei Pirkėjas nurodytu laiku nesikreipia į administraciją, ar nėra patvirtinami naudojimosi trukdžiai, rezervacija nėra perkeliama ir Pirkėjui sumokėti pinigai nėra grąžinami.

2.11. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jeigu Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.

 

3. Rinkodara ir informacija.

3.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali skelbti internetinėje svetainėje e-olearys.lt įvairias akcijas.

3.2. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo pakeisti akcijų sąlygas ir jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų pakeitimas galioja nuo jų atlikimo (pakeitimo) momento.

3.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo nurodytais kontaktais.

3.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais kontaktais internetinėje svetainėje e-olearys.lt.

3.5. Jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, Pardavėjas už tai neatsako.

 

4. Baigiamosios nuostatos.

4.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

4.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

5. Neteisminis sprendimų būdas.

5.1. Savo pretenzijas/reikalavimus dėl UAB „APL Restaurants AKR“ suteiktų paslaugų klientas gali pateikti tiesiogiai bendrovei „APL Restaurants AKR” El. paštu apollo@apollo.lt Registruotu laišku, siunčiant adresu: Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius

5.2. Jeigu klientas nėra patenkintas galutiniu „APL Restaurants AKR” atsakymu dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą:
El. paštu tarnyba@vvtat.lt;
Užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/;
Atvykus į tarnybą adresu: Vilniaus g. 25, Vilnius.

 

 

Visos teisės saugomos. Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką sutikimą.